فضا های حوزه

حوزه الغدیر دارای ۱۲ حجره و یک فضای مطالعه می باشد.

هم چنین از فضای مسجد برای مباحثات و مطالعه استفاده می شود. برگزاری هیئت ها و جشن ها در صحن حوزه فضای معنوی خاصی را به محیط بخشیده است.