معاونت ها - بخش تحقیق و پژوهش

آموزش مقاله نویسی توسط اساتید راهنما .
مقاله خوانی ماهانه و تحویل خلاصه مقاله به استاد درس مربوطه .
الزام طلاب به مقاله نویسی .
مشارکت گروه های تحقیقاتی طلاب در کلاس های تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان تشکیل جلسات تحقیقی در زمینه بحث های روایی و تشکیل خانواده حدیث .
بررسی کلاسهای استفاده از نرم افزارهای نوین پژوهشی .