برگزاری افطاری اولیاء

برای آشنایی بیشتر اولیاء با فضای حوزه و حجره های طلاب و هم چنین با برنامه های حوزه و کادر واساتید حوزه علمیه الغدیر اقدام به برگزاری افطاری در حوزه می کند.

اساتید در حجره های طلاب با اولیای آن ها به گفتگو می پردازند و آن ها را از مسائل فرزندانشان مطلع می سازند.